Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shell-mound /'ʃelhi:p/  

  • -mound) /shell-mound/* danh từ
    đống vỏ sò (thời tiền sử)