Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shell bean /'∫el bi:n/  

  • (Mỹ)
    đậu ăn hạt (không ăn phần vỏ)