Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật) vỏ quả đậu, trấu (thóc)
  rice in the husk
  thóc [chưa xát trấu]
  (bóng) vỏ ngoài vô giá trị
  Động từ
  bóc vỏ; xay (thóc)

  * Các từ tương tự:
  huskily, huskiness, husky