Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  khản, khàn (người, tiếng nói)
  I'm still a bit husky after my recent cold
  tôi còn hơi khản giọng sau trận cảm cúm gần đây
  (khẩu ngữ) vạm vỡ
  a husky fellow
  một chàng trai vạm vỡ
  Danh từ
  chó Ét-ki-mô (kéo xe trượt tuyết ở vùng cực)