Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

projectile /prə'dʒektail/  /pre'dʒektl/

 • Danh từ
  đạn
  tên lửa
  Tính từ
  phóng [ra]
  projectile force
  lực phóng