Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rốc-két
  (cách viết khác sky-rocket) pháo hoa
  (khẩu ngữ) trường hợp được nói đến một cách nghiêm khắc (vì làm điều gì sai trái)
  you'll really get a rocket if you're late again
  anh đi chậm một lần nữa thì người ta sẽ khiển trách anh đấy
  Động từ
  (cách viết khác sky-rocket)
  lên vùn vụt, tăng vùn vụt
  giá nhà tăng vùn vụt
  chuyển động rất nhanh
  xe lửa chạy rất nhanh qua nhà ga với tốc độ 90 dặm một giờ

  * Các từ tương tự:
  rocket-boosted, rocket-powered, rocketeer, rocketer, rocketry