Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  xoắn ốc; xoáy ốc
  a spiral staircase
  cầu thang xoáy ốc
  đường xoắn ốc; đường xoáy ốc
  an inflationary spiral
  đường xoáy ốc lạm phát
  vật có hình xoáy ốc
  Động từ
  (-ll-, từ Mỹ -l-)
  xoáy theo hình xoắn ốc
  chiếc lá xoáy tròn ốc rụng xuống đất
  khói cuộn trôn ốc bay lên
  tăng liên tục, giảm liên tục
  giá vẫn liên tục tăng nhanh

  * Các từ tương tự:
  spiralis, spirality, spirally