Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helical /'helikl/  /'hi:likl/

  • Tính từ
    xoắn ốc