Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều helices)
    hình xoắn ốc, đường xoắn ốc