Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kiến trúc) hình cuộn (ở đầu cột…)
    vòng cuộn (ở vỏ ốc…)

    * Các từ tương tự:
    voluted