Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spirally /'spaiərəli/  

  • Phó từ
    theo kiểu xoắn ốc
    a spirally bound book
    cuốn sách được đóng bằng dây thép uốn theo kiểu xoắn ốc