Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) vòng xoắn
  the whorl of a shell
  vòng xoắn của vỏ ốc
  (thực vật) vòng (lá, cánh hoa…)
  vòng hoa tay (ở dấu lăn tay)