Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  coil oneself (something) round something (up)
  quấn, cuộn
  con rắn quấn mình quanh cành cây
  coil up a length of rope
  cuộn một đoạn dây thừng
  Danh từ
  cuộn
  a coil of wire
  một cuộn dây thép
  vòng cuộn
  những vòng cuộn lớn của con trăn
  vòng tránh thai (cách viết khác intrauterine device)
  cuộn dây điện

  * Các từ tương tự:
  coil aerial, coil capacitance, coiler