Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đi lên, hướng lên, lên
  cái nhìn lên
  phó từ
  lên, hướng lên, đi lên, về phía trên
  nhìn lên
  hn, trên
  trẻ lên năm và trên năm tuổi
  upwards of
  hn
  hn 50 người

  * Các từ tương tự:
  upwards of