Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upwards of /'ʌpwədzəv/  

  • Giới từ
    nhiều hơn, trên
    trên một trăm người đến dự họp