Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đạn
  he was killed by a single bullet in the heart
  nó bị giết bởi chỉ một viên đạn trúng vào tim
  bite the bullet
  xem bite

  * Các từ tương tự:
  bullet-head, bullet-headed, bullet-mackerel, bullet-proof, bulletin, bulletin board, bulletin board system (BBS), bulletproof