Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bullet-headed /,bʊlit 'hedid/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    có đầu tròn bé