Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bullet-head /'bulithed/  

 • Danh từ
  người đầu tròn
  người ngu đần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ngang bướng, người cứng cổ, người ngoan cố

  * Các từ tương tự:
  bullet-headed