Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bulletin board /'bʊlətinbɔ:d/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ)
  như notice-board
  bảng yết thị, bảng thông báo

  * Các từ tương tự:
  bulletin board system (BBS)