Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

notice-board /'nəʊtisbɔ:d/  

  • Danh từ
    (Mỹ bulletin board)
    bảng thông báo