Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bullet-proof /'bʊlit'pru:f/  

  • Tính từ
    đạn bắn không thủng (áo giáp…)