Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

missile /'misail/  /'misl/

 • Danh từ
  vật phóng xa, vũ khí phóng xa
  tên lửa
  an air-to-air missile
  tên lửa không đối không
  missile bases
  căn cứ phóng tên lửa

  * Các từ tương tự:
  missilery