Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thngữ)
  có người hướng dẫn
  a guided tour
  một chuyến du lịch có người hướng dẫn

  * Các từ tương tự:
  guided missile, guided-wave radio