Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ)
    như orientate

    * Các từ tương tự:
    Orient, orientability, orientable, Oriental, oriental, oriental stitch, orientalise, orientalism, orientalist