Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thái độ, tác phong
  a man of soldierly bearing
  một người đàn ông có tác phong quân nhân
  vị trí, phương hướng
  định rõ phương hướng (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  lạc mất phương hướng (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  (kỹ thuật) cái đệm, cuxinê
  bearing on something
  sự liên quan (đến vấn đề gì)
  what he said had not much bearing on the problem
  cái anh ta nói không mấy liên quan đến vấn đề
  bearings
  số nhiều
  phương diện
  chúng ta phải xét vấn đề trên mọi phương diện
  get (take) one's bearing
  xác định vị trí ( căn cứ vào các mốc)
  lose one's bearings
  xem lose
  past [all] bearing
  không còn [có thế] chịu đựng được