Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correlation /,kɒrə'lei∫n/  /,kə:rə'lei∫n/

  • Danh từ
    sự tương quan

    * Các từ tương tự:
    correlation curve, correlation detection, correlation detector, correlation factor, Correlation of returns, correlational