Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correlation detection   

  • (Kỹ thuật) sự phát hiện sóng tương quan