Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Correlation of returns   

  • (Kinh tế) Tương quan của lợi tức