Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correlation detector   

  • (Kỹ thuật) bộ phát hiện sóng tương quan