Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chống đỡ
  Tính từ
  (y học) tăng lực (thuốc)
  điểm tựa; ổ tựa
  người duy trì; giúp đỡ; nâng đỡ