Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tư thế
  nghệ sĩ yêu cầu người làm mẫu giữ tư thế nghiêng người
  thái độ
  chính phủ có một thái độ không khoan nhượng về vấn đề độc lập
  Động từ
  đứng(ngồi) một cách điệu bộ
  thôi đừng điệu bộ trước chiếc gương ấy nữa mà nghe tôi nói đây!
  đặt trong một tư thế nào đó
  posture a model
  đặt người làm mẫu trong một tư thế nào đó

  * Các từ tương tự:
  posture-maker, posture-master, posturer