Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

posture-master /'pɔstʃə,mɑ:stə/  

  • Danh từ
    huấn luyện viên thể dục mềm dẻo