Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khổ (sách, giấy…)
  it's the same bookbut a new format
  cũng cuốn sách đó thôi, nhưng in khổ mới
  sự sắp xếp chung, kế hoạch chung
  theo sự sắp xếp chung của cuộc họp, mỗi người có thể hỏi một câu
  sự sắp xếp dữ liệu (cho máy vi tính)
  Động từ
  (-tt-)
  sắp xếp trong một kế hoạch cho máy vi tính

  * Các từ tương tự:
  format character, format command, format conversion code, format instruction, format specification, format-control character, formate, formation, formative