Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formative /'fɔ:mətiv/  

  • Tính từ
    [có] ảnh hưởng đến sự hình thành
    cha mẹ có tác dụng lớn nhất đến sự hình thành tư cách của con cái