Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

posture-maker /'pɔstʃə,meikə/  

  • Danh từ
    diễn viên nhào lộn; người làm trò uốn mình, "người rắn"