Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orientate /'ɔ:riənt/  

 • Danh từ
  (the orient) phương đông
  nước ánh (của ngọc trai)
  ngọc trai (loại quý nhất)
  (thơ ca) hướng đông
  Tính từ
  (thơ ca) (thuộc) phương đông
  óng ánh; quý giá (đá quý, ngọc trai trước kia mang từ phương đông đến)
  (nghĩa bóng) đang mọc, đang lên (mặt trời...)
  Ngoại động từ+ (orientate) /'ɔ:rienteit/
  xây (nhà, nhà thờ...) quay về phía đông
  chôn (người chết cho chân quay về phía đông)
  định hướng, đặt hướng
  định hướng, định vị trí đứng
  Nội động từ
  quay về hướng đông

  * Các từ tương tự:
  orientated