Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) vô tuyến bằng sóng dẫn [thông tin]