Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lodestar /'ləʊdstɑ:[r]/  

  • Danh từ
    (cũng loadstar)
    sao bắc cực
    (bóng) kim chỉ nam (hành động)