Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaperon /'∫æpərəʊn/  

 • Danh từ
  bà đi kèm (ngày xưa, đi kèm một thiếu nữ hay thiếu phụ ở các hội hè lễ lạt)
  Động từ
  đi kèm (một thiếu nữ…)

  * Các từ tương tự:
  chaperonage