Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaperonage /'∫æpərəʊnidʒ/  

  • Danh từ
    sự đi kèm (một thiếu nữ…)