Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lý tưởng
  it's an ideal place for a holiday
  thật là một nơi đi nghỉ lý tưởng.
  không tưởng
  ideal plans for reform
  những kế hoạch cải tổ không thực tế
  in an ideal world
  trong một thế giới không tưởng
  Danh từ
  lý tưởng
  điều lý tưởng; vật lý tưởng
  chuẩn mực lý tưởng
  hắn thấy khó mà sống theo chuẩn mực lý tưởng của mình

  * Các từ tương tự:
  ideal point, idealess, idealisation, idealise, idealise, idealism, idealist, idealistic, idealistically