Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceptual /kən'sept∫ʊəl/  

  • Tính từ
    [thuộc khái niệm]; [dựa trên] khái niệm

    * Các từ tương tự:
    conceptual model, conceptualism, conceptualist, conceptualistic, conceptualistically, conceptually