Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ideal point /ai'diəi'pɔint/  

  • Danh từ
    (toán học) điểm lý tưởng