Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visionary /'viʒənri/  /'viʒəneri/

 • Tính từ
  nhìn xa trông rộng; khôn ngoan sâu sắc
  visionary leaders
  những nhà lãnh đạo khôn ngoan sâu sắc
  hão huyền, không thực tế
  Danh từ
  người khôn ngoan sâu sắc
  những người khôn ngoan sâu sắc thật sự thường bị những người cùng thế hệ hiểu lầm