Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lý tưởng chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    idealistically