Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impractical /im'præktikl/  

 • Tính từ
  không thực tế
  it was impractical to think that we could build the house in one month
  thực là không thực tế khi nghĩ rằng ta có thể xây ngôi nhà trong một tháng
  thiếu thực tế
  một thanh niên giỏi về mặt học thuật nhưng hoàn toàn thiếu thực tế

  * Các từ tương tự:
  impracticality, impractically