Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impracticable /im'præktikəbl/  

 • Tính từ
  không thể thi hành được, không thể thực hiện được
  an impracticable scheme
  một kế hoạch không thể thực hiện được

  * Các từ tương tự:
  impracticableness