Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không dùng được, không thích hợp