Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unachievable /'ʌnə'tʃi:vəbl/  

  • Tính từ
    không thể thực hiện được