Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inapplicable /in'æplikəbl/  

 • Tính từ
  không thể áp dụng được
  the rules seem to be inapplicable to this situation
  những luật lệ đó có vẻ không áp dụng được cho tình huống này

  * Các từ tương tự:
  inapplicableness